Ресурс 2

Факультет економіки, права та інформаційних технологій

Викладачі кафедри Економіки

Ірина Володимирівна Заїчко

викладач кафедри економіки

Закінчила Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Облік і аудит», отримавши кваліфікацію «Економіст по бухгалтерському обліку і фінансах».

Основною сферою наукових інтересів є фінанси, економіка, менеджмент, бюджетна політика та фінансова політика держави. Займається дослідженням актуальних питань розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Приймала активну участь у науково-дослідній роботі по розробці держбюджетної теми.Науковий доробок становить понад 50 наукових і навчально-методичних робіт. Взяла участь у 43 всеукраїнських і міжнародних наукових, науково-теоретичних і практичних конференціях. Має понад 21 рік стажу викладання фахових дисциплін.

Сапельнікова Наталія Леонідівна

Кандидат економічних наук, професор кафедри економіки

Координатор наукової групи з виконання науково-дослідної роботи за темами «Обґрунтування імперативів інноваційного провайдингу регіону», «Дослідження кроскультурних відносин в економічному просторі України».

Є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Виступила керівником 6 успішно захищених кандидатських дисертацій. 

Має широке коло наукових інтересів, зокрема у сфері дослідження механізмів забезпечення сталого розвитку ресурсного потенціалу системоутворюючих підприємств регіону. 

Викладає дисципліни: «Управління конкурентоспроможністю», «Управління потенціалом підприємства», «Управління проектами», «Внутрішній економічний механізм підприємства». Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт.

 

Махортов Юрій Олексійович

Доктор економічних наук, професор кафедри економіки

Має широке коло наукових інтересів зокрема у сфері дослідження розвитку різнорівневих господарських систем в довгостроковій перспективі. Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах.

Здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації. 

Викладає дисципліни: «Основи економічної науки», «Підприємницька діяльність». Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт.

 

Гужавіна Іна Василівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки

Фахівець в галузі економіки, організації і управління підприємствами. Автор понад 40 наукових і навчально-методичних робіт (серед яких 2 колективні монографії і навчальний посібник «Основи бухгалтерського обліку» з грифом МОН України, курси лекцій). Приймала участь більш ніж в 20 наукових всеукраїнських і міжнародних конференціях. Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Менеджмент і адміністрування», «Економічний аналіз». Коло наукових інтересів: вдосконалення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту на підприємствах готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. 

Бєлякова Оксана Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економіки

Є членом Всеукраїнської спілки вчених-економістів, вченим секретарем Академічного клубу «New economics».

Має широке коло наукових інтересів зокрема у сфері проблемно-орієнтовних досліджень процесів формування, організації та управління розвитком соціально-економічних систем в умовах міжнародних інтеграційних процесів, моделювання умов забезпечення ефективного економічного  розвитку продуктивних  сил регіонів на засадах синергетичної  економіки. Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах.

Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт.

 

Ковальова Марія Леонідівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки

Практична діяльність: Автор монографії «Територіальна організація промислового комплексу України: регіональний аспект» , 12 наукових статей у фахових виданнях, в тому числі зареєстрованих в наукометричних базах, зокрема «Європейський досвід управління митними ризиками» включено до наукометричної бази даних РІНЦ. Неодноразово приймала участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях різного рівня. Працює над написанням докторської дисертації з регіональної економіки. 

Коло наукових інтересів: гармонізація українських технічних стандартів у відповідності зі світовими нормами в регіональному аспекті.

Основні дисципліни, що викладає: «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств», «Стратегічний менеджмент», «Інфраструктура ринку товарів і послуг».

 

Касьян Владислав Володимирович

Кандидат філософських наук, старший викладач кафедри економіки

Основні дисципліни, що викладає:  

«Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес (шоу-бізнес)», «Культурно-освітнє середовище України в умовах євроінтеграції», «Підприємництво і бізнес культура», «Основи зовнішньо економічної діяльності».  

Вовк Людмила Василівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економіки

Куратор Міжнародного студентського бізнес-клубу KNUKiM - освітнього проекту для студентів вищих навчальних закладів (міжнародні майстер-класи, семінари, тренінги за тематикою HR-менеджменту і управління персоналом, бізнес-адміністрування, навиків комунікації, маркетингу, стратегічного планування й управління, кризового менеджменту, розвитку бізнесу, фінансів та інш.).

За цикл наукових досліджень „Сингулярні нелінійні диференціальні рівняння” нагороджена Грамотою Президії Національної Академії наук України. 

Має широке коло наукових інтересів та приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах.

Викладає дисципліни: «Математика для економістів», «Економіко-математичні  методи та моделі», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Проектний аналіз», «Економетрика». Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт.

 

Навродський Володимир Олександрович

Кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри економіки

Має широке коло наукових інтересів зокрема у сфері моделювання динамічних систем в умовах невизначеності, економіко-математичне моделювання у фінансовій сфері, управління та оптимізація ризику в умовах невизначеності, економетричне моделювання. Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах.

Викладає дисципліни: «Теорія ймовірностей, Імовірнісні процеси і математична статистика», «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», «Вища математика», «Теорія ризику», «Страхування», «Математичне моделювання підприємницької діяльності», «Моделювання систем». Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт.

 

Солоха Дмитро Володимирович

Завідувач кафедри економіки, доктор економічних наук, професор

Має широке коло наукових інтересів зокрема у сфері дослідження теоретико-методологічних засад і практики організації ефективного функціонування та управління соціально-економічними системами, забезпечення сталого конкурентоспроможного розвитку інноваційного потенціалу суб'єктів господарювання в довгостроковій перспективі в умовах ринку та невизначеності на основі синергетичного підходу.

Академік Академії економічних наук України, Міжнародної кадрової академії, відповідальний редактор наукового журналу «Інтелект ХХІ», голова президії ГО «Інститут проблем конкуренції», член Всеукраїнської спілки вчених-економістів.  Є членом спеціалізованої вченої ради с захисту дисертацій економічного профілю Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Северодонецьк).

Викладає дисципліни: «Фандрайзинг у сфері культури», «Менеджмент», «Економічна теорія». Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт.

 

Тимошенко Олена Володимирівна

 Декан факультету економіки, права та інформаційних технологій, доктор економічних наук, доцент кафедри економіки

Є фахівцем у галузі фінансової математики, податкової системи, державних фінансів. Займається дослідженням актуальних питань розвитку фінансової науки. Приймає активну участь у науково-дослідній роботі на замовлення Міністерства фінансів України. За високий професіоналізм та наукові здобутки нагороджена Почесними грамотами Вінницького міського голови та Міністерства фінансів України. 

На кафедрі економіки забезпечує високий теоретичний та методичний рівень викладання дисциплін циклу професійної та практичної підготовки «Фінанси», «Економічна діагностика», «Фінанси підприємств». Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт.

 

Загарій Вікторія Клавдіївна

Викладач факультету економіки, права та інформаційних технологій, кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Планування промисловості», отримавши кваліфікацію «Економіст». Кандидатську дисертацію захистила в Київському національному економічному університеті.

Сфера наукових інтересів: фахівець у галузі економіки, організації підприємств, планування та контролю, стратегічного управління. Є автором понад 40 праць наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі навчальних посібників «Економіка підприємства», «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств», монографій.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – понад 20 років. Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах.

Викладає дисципліни циклу професійної підготовки – «Економіка підприємства», «Капітал підприємства: формування та використання», «Планування і контроль на підприємстві», «Економічна діагностика», проводить консультації з написання магістерських робіт.